Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Поради для початкової школи

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ТА БАТЬКАМ ДЛЯ РОБОТИ З МОЛОДШИМ ШКОЛЯРЕМ

 

     У дошкільному та молодшому шкільному віці в дітей бурхливо розвиваються загальні здібності. Важливою умовою їх розвитку є комплексний підхід, тобто вдосконалення кількох здібностей, наприклад, розвитку мов­лення та інтелектуальних здібностей. Для цього необхідно:

     1. Створити умови для розвитку здібнос­тей. Діяльність дитини організувати так, щоб вона була творчою, нерутинною, що саме по собі стимулює розвиток мислення.

     2. Спрямовувати діяльність на активіза­цію пізнавальної потреби шляхом підтримки природної допитливості.

     3. Стимулювати розвиток потреби дося­гати успіхів. Викорінювати потребу у втечі від невдач, пояснюючи, що невдачі — це теж позитивний результат діяльності.

     4. В організації навчального процесу вра­ховувати психологічні особливості пізна­вального та інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку.

     5. Увага молодшого школяра стає довіль­ною, але ще довго перемежовується з мимо­вільною. Слід стимулювати розвиток довіль­ної уваги шляхом спеціальних ігрових вправ.

     6. У дошкільному віці розвивається й прогресує механічна пам'ять, дещо відстає у розвитку опосередкована, логічна пам'ять. Педагогам слід учити дітей користуватися прийомами запам'ятовування, що

значно підвищує рівень розвитку логічної пам'яті. У молодшому дошкільному віці мислити — означає пригадувати. Мислення тісно пов'язане з пам'яттю і розвивається залеж­но від неї.

     7. Необхідно вчити дитину міркувати вго­лос, словами передавати плин думок і нази­вати результат. Такі вміння стимулюють засвоєння та активне використання мовлен­ня. У цьому віці мовлення та мислення тісно пов'язані.

     8.Виявляти здібності учнів. Одними з визначальних ознак здібностей вважають:

Фізико-математичний вид здібностей:

Ø схильність до раціонального, логічного, лаконічного мислення;

Ø нешаблонний підхід до розв'язання задач будь-якого змісту.

     Слід пам'ятати, що в розвитку зазначених здібностей раціональне переважає над емо­ційним, формалізоване — над неформалізованим, логічне — над образним.

Біологічний вид здібностей:

Ø схильність до наочно-дійового мис­лення;

Ø зосередженість пізнавальної активнос­ті на реальних біологічних об'єктах, законо­мірностях відтворення багатств природи, про­дуктивно-трудових процесах.

     Серед здібних до біології дітей чи не най­частіше зустрічаються діти, які дуже слабко встигають з решти предметів.

Мовленнєво-літературний вид здібнос­тей:

Ø переважання образного мислення над абстрактним;

Ø підвищене емоційне сприйняття;

Ø поглиблене й тонке відчуття мови, любов до поезії, слова;

Ø схильність до спілкування, розкутість, товариськість.

Історичний вид здібностей:

Ø багате образне мислення;

Ø чітко виражена схильність до глибоко­го аналізу матеріалу;

Ø розвинена яскрава уява, уміння багато­планово сприймати явища.

Музичний вид здібностей:

Ø багате образне мислення;

Ø підвищена емоційна чутливість;

Ø ранній вияв музичних здібностей;

Ø відкритість, схильність до театралізова­них ігор.

Художній вид здібностей:

Ø образне мислення, прагнення тонко й точно аналізувати;

Ø багате емоційне життя, замилування формою, кольорами, відтінками, здатність бачити й відчувати в одному й тому самому явищі, картині, навіть геометричній фігурі, значно більше;

Ø чутливість, вразливість;

     Такі діти схильні до вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Спортивний вид здібностей:

Ø здатність до критичного мислення;

Ø схильність до самонавіювання, адже жодна активна діяльність не потребує такої самовіддачі та психічної енергії;

Ø наявність потенційних можливостей для реалізації в таких сферах, як біологія, анато­мія, психологія.