Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Поради для старшої школи

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ТА БАТЬКАМ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

1. Необхідно стимулювати процес станов­лення практичних умінь та навичок для вдосконалення професійних здібностей.

2. Слід надавати учням можливість пра­цювати в таких сферах діяльності, де вони можуть виявити себе з найкращого боку, реа­лізувати свій потенціал.

3. Враховувати в педагогічній діяльності психологічні особливості розвитку пізнаваль­ної та інтелектуальної сфери.

  • У цьому віці думка остаточно поєдну­ється зі словом. Слід стимулювати станов­лення мислення за допомогою риторичних вправ на формування вміння планувати, писати самостійні роботи та виступати перед аудиторією, відповідати на запитання. Надзвичайно велике значення мають різні форми письмового викладу. Використовувати таку форму роботи не лише на заняттях з мови та літератури, а й на заняттях з таких предметів, як історія, географія, біологія, іноземна мова.
  • Необхідно навчити учнів самостійно знаходити визначення понять та оперувати ними. Для формування таких умінь слід вра­ховувати індивідуальні особливості кожного учня, давати їм матеріал, який потребує додат­кового самостійного опрацювання. На занят­тях працювати над визначенням понять, а не давати їх у готовому вигляді.
  • Сприяти формуванню внутрішнього плану дій за допомогою спеціальних вправ. Наприклад, підчас розв'язування задачі спо­чатку створювати план дій, а потім практич­но її розв'язувати.
  • Сприяти розвитку таких показників творчого мислення, як гнучкість, швидкість, точність, оригінальність. Давати учням завдан­ня, які потребують використання переліче­них показників.

      Швидкість — здатність висловлювати максимальну кількість ідей.

      Гнучкість — здатність висловлювати різ­номанітні ідеї.

      Оригінальність — здатність генерувати нові, нестандартні ідеї.

      Точність — здатність удосконалювати чи надавати завершеного вигляду своїм ідеям.

      Наприклад:

     Природничі науки. Назвати максимальну кількість предметів, які працюють на елек­триці, або розповісти про всі можливі варі­анти використання води.

    Мова. Описати сферу життя уявної істоти.

  Математика. Назвати предмети, які існу­ють парами, розповісти про можливі варіан­ти класифікації таких предметів.

   Музика. Показати, наскільки по-різному може звучати певний музичний інстру­мент.

  Художня творчість. Намалювати фан­тастичну тварину, виготовити один і той самий предмет з різного матеріалу.